Polityka COOKIES

Strona internetowa www.piniadesign.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony – Pinia Design Sp. Z o.o. Sp.K.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; wyświetlania przez Google AdWords specjalnych reklam tym osobom, które odwiedziły Stronę internetową.
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Cookies policy

The website www.piniadesign.com does not automatically collect any information, except for information contained in cookies.
Cookie files (so-called „cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for the use of the website. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number.
The entity that places cookies on the Website User’s end device and obtains access to them is the Website operator – Pinia Design Sp. Z o.o. Sp.K.
Cookies are used for the following purposes:
adjusting the content of the Website pages to the User’s preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the device of the Website User and properly display the website, tailored to his individual needs;
creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content; displaying special ads by Google AdWords to those who visited the Website.
The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until they leave the website or turn off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
The Website uses the following types of cookies:
„Necessary” cookies, enabling the use of services available as part of the Store, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the Website;
cookies used to ensure security, for example used to detect fraud in the field of authentication within the Website;
„Performance” cookies, enabling the collection of information on the use of the Website’s pages;
„Functional” cookies, enabling „remembering” the settings selected by the User and personalizing the User’s interface, eg in terms of the selected language or region from which the User comes, font size, website appearance, etc .;
„Advertising” cookies, enabling the delivery of advertising content to Users more tailored to their interests.
In many cases, the software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored on the User’s end device by default. The Website Users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about their every entry in the device of the Website User. Detailed information on the possibilities and methods of handling cookies is available in the software (web browser) settings.
The Website operator informs that restricting the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website’s pages.